čakry

26.02.2016 08:22

První čakra 

Základní čakra, Kořenová čakra, barva červená, rudá, element země

 

 

První čakra je mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů. Spojuje nás s fyzickým světem, touto čakrou proudí energie Země do našeho těla. Aktivní první čakra svítí ohnivě červeně. Harmonická čakra vnáší do nás vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Při zablokované nebo uzavřené základní čakře máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoli a mnoho věcí ti dělá starosti, máš pocit nejistoty a nedůvěry. Zobrazuje se jako stočený had nebo lotusový květ. Zodpovídá smyslu čichu a živlu země a síle setrvačnosti nebo nehybnosti. Zde se nachází kundalini - síla hada - která se považuje za zdroj prvotní energie. Jóga se pokouší vzbudit a ovládnout tuto energii a tím překonat spojení člověka s pozemským životem, jeho strach ze smrti. Člověk ovládnutím kundalini může nabýt schopnost vznášet se, ovládat své dýchání a myšlení, a získat vědomosti o minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
První čakra se aktivuje jasnou svítící červenou barvou. Tuto čakru pozitivně ovlivňuje pozorování krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánků, nejlépe v sedě se zkříženýma nohama na holé zemi. První čakra se u ženy otáčí doleva, u muže doprava.
 
První - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energii. Kdy máme kontakt s "duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní "ano" k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Proto je základní čakra přiřazena prvku země; její barva je červená, barva energie a aktivity, barva v nitru jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a "pevnou půdu" `pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat. Do oblasti působení první čakry patři také budování existence, materiální zabezpečení a zachováním vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.
 
První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundalini. Zde začínají také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingata. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být'v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.
 

Harmonická funkce

Je-li základní čakra otevřená a harmonicky funguje, člověk zažívá hluboké osobní spojení se Zemí, jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítí se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídáni klidu a aktivity, smrti a nového života. Jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na mateřské planetě v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá mu snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažívá Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno; čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvírá s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se dostává, přijímá s vděčností.
Disharmonická funkce
Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem baží si chce také přivlastnit, aniž by přemýšlel o následcích. Zároveň může být zatěžko otevřeně brát a dávat. Je zde tendence se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy. Jednání je zaměřeno především na uspokojování vlastních fyzických potřeb. Přitom jsou přehlíženy nebo nevědomky přecházeny potřeby jiných, stejně jako potřeba vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života.
V extrémních případech člověk trvá na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokáže odpoutat. Jestliže jsou utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguje člověk předrážděně a hněvivě, v extrémních případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry. Vztek, hněv a násilí jsou konec konců i obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití.  A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní čakře u většiny dnešních lidí.
 

Nedostatečná funkce

Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tělesná konstituce velmi slabá a má málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Může zde být také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo pocitu "ne zcela přítomen". Není snadné vyrovnat se s požadavky života, často chybí síla prosadit se a stabilita. Proto život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost: Člověk stále touží po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný. Jestliže jsou rozvíjeny jednostranně vyšší čakry, může nedostatečná funkce základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříme. Protože můžeme přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází - ve spojení s blokádou v druhé a třetí čakře - v některých případech k chorobnému hubnutí, "útěkové" reakci. Budeme však tak dlouho konfrontováni s problémy pozemského života, dokud se nenaučíme považovat je za milníky svého celkového vývoje.
 

Účinky barev

První čakře se aktivuje jasnou svítící červenou barvou. Tato barva oživuje a hřeje, dodává vitalitu a odvahu. Červená smíchaná s trochou modré pomáhá ovlivňovat vitální potřeby duchovní silou.
 
 

Druhá čakra 

Sakrální čakra, centrum kříže, barva oranžová, element voda

Druhá čakra je nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu. Je centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Tato čakra ovlivňuje mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví. Nedostatečnost nebo blokace v této čakře se projevuje hrubostí, potlačováním emocí, sexuální chladností. Je zpodobňována jako zapadající půlměsíc. Jóga se snaží podněcováním této čakry o rozvoj psychické moci, intuice a dokonalého ovládání smyslů. Tímto se člověk osvobodí od extrémních nebo rozporných emocí.

Druhá čakra se aktivuje jasnou oranžovou barvou. Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotek s vodou a pohled na ně (Měsíc zvláště v úplňku). Skvělá je proto koupel v čisté průzračné vodě v přírodě za jasné měsíčné noci. Druhá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva. 

Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a která v astrologii odpovídá našim citům a emocím. Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její přítomnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným.

Avšak voda také očišťuje, uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činnosti ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a "odplavování" pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově. Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k danému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Člověk je vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a vnitřní úplností. Cítíme, že řeka života při tvoření proudí také naším tělem, duší a duchem. Podílíme se na hluboké radosti tvoření a život nás naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Pocity jsou přirozené jednání tvůrčí. Činí plodným vlastní život i životy ostatních.

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální stavy vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybijí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáme sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsme nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použili je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Cítění může být hrubé a má tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. Možná také, že člověk žije v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž by poznal, že příčinu, proč se přání neuskutečňuje je v něm samém. Z nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíme také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětsky údiv nad zázrakem života.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už rodiče trvale potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a člověku chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že v této oblasti zcela "zatáhnul své antény". V pubertě potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její "úspěšné" potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život se může zdát připadá smutný a málo cenný.

Účinky barev

Druhou čakru aktivuje jasná oranžová, která zprostředkovává oživující, obnovující energii a osvobozuje od zafixovaných citových vzorů. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků. V Ayurvédě se říká, že oranžová je vnitřní barva vody. 

 

 

Třetí čakra 

Čakra solar-plexu, čakra pupku, barva žlutá, element oheň

Třetí čakra je přibližně dva prsty nad pupkem a otvírá se směrem dopředu. Je centrem síly, tudy přijímáme sluneční energii a tím dodáváme tělu vitalitu. Je sídlem osobnosti, vůlí k výkonům, snahou pomoci, citových vazeb a je v přímém spojení s astrálním vibračním polem (z ní také vychází ona známá "stříbrná šňůra"). Blokace zde mají za následek pocit poraženosti, ztrátu odvahy a svobodné vůle a strachem ze "životního boje". Má spojení s játry, žaludkem, ledvinami, slezinou, smyslem zraku a živlem ohně. Zobrazuje se v podobě trojúhelníku, který ukazuje jedním rohem dolů. Podněcováním této čakry jogickým cvičením je možné chodit přes rozpálené uhlíky a povšechně se osvobodit od bolesti a nemoci. 

Třetí čakru aktivuje jasná sluneční žluť. Je dobré tuto čakru vystavovat působení paprsků Slunce, pozorovat Sluncem ozářené pole zralého obilí nebo řepky či slunečnice. Třetí čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.

Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění. Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy sympatie a antipatie; stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám. Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Vnitřní hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, "stráveny" a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá být bud' jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.

Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.

Harmonická funkce

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máme pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeme být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máme pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro svůj život, vidět je "v pravém světle" a integrovat je do své osobnosti. Naše jednání je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak nám i našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplněné. Jsme plni světla a síly. Jas v nás obklopuje i naše tělo, chrání nás tak před negativními vibracemi a vyzařuje do okolí. Máme-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváme, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám přání, protože jsme tak úzce spjati se silou světla ve všech věcech, že to, co si přejeme, přitahujeme jako magnet.

Disharmonická funkce

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceme všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsme v dětství a v dospívání zažili málo uznání. Proto jsme si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama, kterého se vnitřně nedostávalo, a které teď hledáme ve vnějším životě. Přitom vyvíjíme enormní aktivitu, kterou se pokoušíme překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolněnost, připadá nám obtížné "vypřáhnout" a uvolnit se. Postoj, že všechno "jde", vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví nás, aniž jsme schopni je usměrnit vhodným směrem. Také lehce "vybouchneme" a ve své předrážděnosti se projeví všechno to množství hněvu, které jsme během času polykali, aniž bychom ho zpracovávali. 

 

Nedostatečná funkce

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíme často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíme překážky, které se staví do cesty splnění přání. Svobodný rozvoj osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen ze strachu, abychom neztratili uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsme zcela potlačovali své vlastní pocity a strávili při tom příliš mnoho, než abychom to dokázali strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost přáním a jednání. Ještě dnes se člověk pokouší získat uznání přizpůsobením se, což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V obtížných situacích má houpavý pocit v žaludku nebo je tak nervózní, že je jednání těkavé a nesouvislé. Nejraději by se před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky nahánějí strach a člověk trpí pocitem, že na životní boj ve skutečnosti není zralý.

Účinky barev

Třetí čakru aktivuje a její funkci posiluje jasná sluneční žlutá. Oživuje nervovou činnost a myšlení a podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu vnitřní únavy, dává veselost a jásavou volnost. Jsme-li příliš pasivní nebo zasnění, pomůže nám jasná žlutá, aby jsme se zaktivizovali. Kromě toho podporuje fyzické i "psychické" trávení.

Zlatožlutý barevny tón vyjasňuje a uklidňuje duševní problémy a onemocnění. Posiluje duchovní aktivitu a veškerou moudrost zrozenou ze zkušenosti. 

 

 

Čtvrtá čakra 

Čakra srdce, srdeční centrum, barva zelená, element vzduch

Čtvrtá čakra je uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu. Spojují se zde všechna energetická centra. Úlohou této čakry je sjednocování skrze lásku - láska, harmonie, radost. Její chybná funkce se projevuje snadnou psychickou zranitelností, závislostí, uzavřeností a neschopností lásku vyzařovat - dávat druhým. Má spojení s živlem vzduchu. Zpodobňuje se jako šesticípá hvězda. Ovládání této čakry přináší rozvoj schopnosti milovat, pocit souladu a také schopnost létat jako pták.

Zelená barva luk a lesů navozuje pocit harmonie a sympatie. Něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci a povzbuzují tvůrčí činnost a pocity lásky. Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze tuto čakru celou naší bytost. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Čtvrtá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem prolínají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy slova a tóny přeměňovány na pocity. Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v "zakleté" podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty, lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné "mít" nebo "ztratit". Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící "ano" vůči nám samým jako předpoklad velkého "ano" vůči ostatním a celému životu. Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené "úkoly" přivést zpět k všezahrnujícímu jádru, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné "ano" naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit.

Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní, Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásky k ostatním lidem, pro soucítění, porozumění a hlubokou radost ze života. Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená, čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela.) Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatřil u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství. Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky, jí se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Čtvrtá čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.

Harmonická funkce

Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami stává se prostředníkem božské lásky. Vibrace srdce dokážou přeměnit svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v okolí. Vyzařuje přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro samozřejmostí. Pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů, od pochybování a nejistoty. Láska v srdci zjemňuje také vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváme kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Prožili jsme, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovu-sjednocení s božstvím, a teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená. S takovou moudrostí srdce pozorujeme dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznává, že veškerý život Stvoření žije v srdci. Už nepozoruje život jako něco od sebe odděleného, vnějšího nýbrž jako součást sebe samotného. Pocit "živosti" je v tak výrazný, že teprve teď skutečně ví co "život" ve své nezfalšované původní podobě znamená - stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

Disharmonická funkce

Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem např. by člověk rád dával a byl tu vždycky pro druhé, není však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž by o tom věděl, aniž by si to připouštěl - očekává za tuto všechnu "lásku" uznání a je zklamaný, když všechno snažení není dostatečně ohodnoceno. Nebo se cítí být mocný a silný a dává tuto sílu jiným, ale není schopný sám přijímat lásku, otevřít se, aby ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost ho přivádí do rozpaků. Říká si možná, že lásku ostatních nepotřebuje. Tento postoj je často spojen s "nadutým" hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku. 

 

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce čakry srdce činí člověka lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. Když je odmítnutý cítí se hluboce zasažen, obzvlášť když možná zase jednou měl odvahu se otevřít. Pak se zavře zase zpět do své ulity, je smutný a deprimovaný. Sice by rád dával lásku, nenachází ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuje se tak ve své neschopnosti. Možná se pokouší kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluje spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno "srdce" vyhne se nebo se uzavře ze strachu před možným zklamáním. Je-li čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Aby mohl vůbec něco cítit, potřebuje silnou vnější stimulaci. Je nevyrovnaný a trpí depresemi.

Účinky barev

Zelená barva luk a lesů naší planety poskytuje harmonii a soucit, ladí nás smířlivě, navozuje pocit sympatie a pocit míru. Také působí regeneračně na tělo, ducha i duši a dodává nové energie. Jemné, něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci. Vzbuzují pocity lásky a něhy a obdarovávají dětským pocitem štěstí. Také povzbuzují tvůrčí činnost. 


 

 

Pátá čakra -Višuddha čakra

Krční čakra, komunikační centrum, barva světle modrá, element éter

Pátá čakra je mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu. Nachází se zde centrum komunikace, vyjadřovacích schopností a inspirace. Je mostem mezi myšlenkami a reakcí. Její disharmonie se projevuje komunikačními problémy (neschopnost vyjádřit se, prázdné myšlenky - slova, vady řeči, hrubost hlasu, chladné vyjadřování) apod. Má spojení s nervy a s krevními cévami hrdla a kůže. Vztahuje se na subtilní éterické tělo a je zobrazována jako kruh uvnitř trojúhelníku. Podněcování této čakry jogickým cvičením má umožnit dosažení nesmrtelnosti, protože přenese člověka do místa "vedle času", ve kterém neexistuje čas, a ve kterém člověk čas sám ovládá.

Krční čakře náleží jasná světle modrá barva. Příznivé účinky na tuto čakru má ležení ve volné přírodě a pozorování bezmračného modrého nebe, pozorování zrcadlení modrého nebe na průzračné vodní hladině a tiché šplouchání vln. Pátá čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí existencí je čakra týlu tak úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře. Pátá čakra vytváří také důležitá spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa. Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se "zhuštěním" vytvářejí ostatní elementy - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.

Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec apod. Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující sila éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa kolem nás. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání. Éter je pojímán také jako prostor (Akáša) ve kterém, "hustší" elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, když ztichneme a budeme naslouchat uvnitř i vně.

Páté čakře ze smyslů přísluší sluch.Tudy nasloucháme zjevným i skrytým hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. Tvoříme si neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení. Ozřejmí se nám náš vlastní úkol v životě, naše dharma. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření. Tak nalezneme v páté čakře svůj individuální vyraz dokonalosti na všech úrovních. 

 

Harmonická funkce

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsme také schopni poznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti jednání. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíme právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá působivým způsobem plnit přání. Hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář též těžkostem a překážkám zůstáváme sami sobě věrní a umíme také říci "ne". Nenecháváme se příliš ovlivňovat nebo "předělávat" jinými lidmi, zachováváme si svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Nepředsudkovost a vnitřní síla otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme řadu informací, které nám pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíme s důvěrou. Poznáváme, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeme vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které získáme, předáváme ostatním, aniž bychom se báli jejich soudu.

Disharmonická funkce

Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi "hlavou" a "tělem". To se projevuje dvojím způsobem. Bud' je zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevovat své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeme ve své intelektualitě a racionalismu, upíráme svému pocitovému světu právo na existenci a připustíme si jen zcela určité pocity, které proniknou štítem vlastní sebe-projekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsme, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se člověk pokouší je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrývá svoji skutečnou podstatu. Řeč je neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Hlas je poměrně silný, slova nemají hlubší obsah. Člověk nesnese, abys působil dojmem slabocha, a pokouší se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostává svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na jeho bedrech spočine často víc, než dokáže unést. Výsledek je ten, že se schová do krunýře, vystrčí ramena a zastrčí hlavu mezi ně, aby se tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým "útokem". Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí.

Existuje však také možnost, hluboké vnitřní poznání, avšak člověk neodvažuje se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však, toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd. Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebnou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v životě projevila.

Nedostatečná funkce

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáme do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíme se zpátky, jsme spíš plaší, tišší, uzavření nebo mluvíme jen o nedůležitých věcech z vnějšího života. Když však přesto musíme projevit něco ze svého nitra, máme hned "knedlík" v krku a hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsme vůči ostatním nejistí a obáváme se jejich soudu. Proto se orientujeme silně na jejich mínění a často nevíme, co opravdu chceme. Nemáme přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové "ztuhnuti". Vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíme svůj život a vyjadřujeme svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považujeme vnější svět.

Jasná a průhledná modrá bezmračného nebe vyvolává rezonanci v krční čakře. Abychom to mohli plně vnímat, je dobré si uvolněně lehnout ve volné přírodě a otevřít své nitro nekonečné šířce nebeské klenby. Pocítíme očistu a projasnění ducha, všechny úzkosti a fixace se postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Budeme potom vnitřně připraveni přijímat "nebeská poselství". Zrcadlení modrého nebe na čisté průzračné vodní hladině působí na pocity mocně osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln přináší poselství skrytých emocí a dojmů do vědomí. Jestliže se necháme prostoupit paprsky energie nebe a vody, spojí se duch s pocity do jedné stále se doplňující mohutnosti.

Účinky barev

Krční čakře přináleží jasná světle modrá. Tato barva dává klid a šířku a otvírá duchovní inspiraci. 

 

 

Šestá čakra 

Čakra čela, "třetí oko", vnitřní oko, oko moudrosti, barva fialová 

 

Šestá čakra je uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektu, intuice a uvědomování. Vlastní barva této čakry je jasná indigová modř, mohou zde však být i barvy žluté a fialové. Tyto barevné rozdíly ukazují různorodost vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit záření žluté. Jasná tmavě modrá ukazuje na intuici a nadsmyslové vnímání se projevuje fialovou barvou. Nedostatečnost funkce této čakry se projevuje "přízemním smýšlením", odmítání vyšších duchovních "tajemných" skutečností. Například při pokusech o pozorování aury, různé druhy věštění apod., je velmi důležité, aby tato čakra byla harmonická a dobře rozvinuta. Ašna čakra má spojení se zrakem a vnitřním viděním, sny a psychickým životem. Je zaměřená na vědomí. Zpodobňuje se jako lotus s dvěma lístky a trojúhelníkem, který ukazuje jedním rohem dolů. V trojúhelníku je znak OM, který symbolizuje pravdu a absolutní uvědomění. Ovládání této čakry znamená ovládání moci a schopností všech předešlých čaker.

Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo), která posiluje a uzdravuje smysly. Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Šestá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté zbarvení. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání, se projevuje fialovým barevným tónem. Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. "Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s příběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina. Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svoji první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovacími procesy další a další různé vibrační podoby. V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze nás.

Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečné mohou ovládat. I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces státe více vědomě ovládat. Sila naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasnozřením, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Harmonická funkce

V současnosti je málo lidí, jejichž "třetí oko" je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně má člověk také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápe mnohé souvislosti intuitivně. Duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznává stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruje, že se myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Čím více je šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvářet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasnozření a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu. Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Člověk začíná vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonává hranice svého racionálního rozumu, myšlení je holografické, spontánně přibírá při poznávání informace, které přicházejí z různých oblastí Stvoření. Materiální svět se "zprůhlední". Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že člověk může přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, je schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přitom podléhá určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůže překročit, aby byl dodržen Řád. Intuice a vnitřní vidění otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznává, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovni skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti.

Disharmonická funkce

Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je "zatížení hlavou". Člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokouší řídit vše rozumem, platí jen takové pravdy, které zprostředkovává racionální myšlení. Intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a má dar bystře analyzovat, avšak chybí celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítá jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání. Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i "uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že člověk má sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozezná však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuje za jedinou skutečnost, promítá je do vnějšího světa a ztrácí vztah k realitě. 

 

Nedostatečná funkce

Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítá jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích ztrácí pak lehce hlavu. Možná může být také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby se člověk díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být myšlenky nejasné a zmatené a zcela blokované zafixovanými emočními reakcemi.

Účinky barev

Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo). Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdravuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání. 

 

 

 

Sedmá čakra 

Korunní čakra, čakra temene hlavy, barva zlatá

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem hlavy a otvírá se nahoru. Je nejvyšším sídlem dokonalosti v člověku. Sedmou čakrou přijímáme kosmickou energii. Rozvíjením této čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. V sedmé čakře nedochází přímo k blokádám, může být pouze více či méně vyvinuta. To se může projevovat pocitem strachu, nejistoty, ztráty cíle, apod. Slovo sahasrara v sanskritu znamená tisíc a symbol sahasrary představuje lotus tisíce květových lístků se znakem OM uprostřed. Podněcování této čakry umožňuje dosažení dokonalého vědomí, absolutního pochopení a štěstí, které odpojí člověka od pozemských starostí.

Korunní čakru otevírají a rozšiřují fialová a bílá. Otevření korunní čakry nejvíce podpoří pobyt (relaxace, meditace) na vrcholu vysoké hory, co nejblíže otevřenému nebi. Sedmá čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.

 

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpyt se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlaté třpytivým světlem. Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme "doma". Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé korunní čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové zářní. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se "nádobou".

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie, její "květ" se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, budeme zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijeme svou vlastní podstatu jako všudy přítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jeli člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Má pocit, že se probudil z dlouhého snu a že teprve teď žije ve skutečnosti. Během cesty se stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Ví teď, že toto je vlastní podstata, jediná trvalá realita. Individuální "Já" se stane "Já"

 

Universa. Svým jednáním uskutečňuje úmysl Stvořitele, a světlo které vyzařuje, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chce nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v nás, v Božském Bytí, se kterým jsme jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti vlastního vědomí.

Pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsme považovali za realitu, se tím stává iluzí. Člověk prožívá největší prázdnotu - avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost. V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváme šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se dosud nezdá možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do božské podstaty a vyvolat zážitky jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeme mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeme zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeme duchovním pravdám, můžeme mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měli bychom takové pocity považovat za upozornění, že se máme obrátit dovnitř. Možná pocítíme i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti. Zkusíme možná potlačit tyto nepříjemné pocity „útěkem“ do mnoha nízkých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, abychom dokázali svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stádiu "přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíme-li tato poselství, zůstaneme pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním "Já".

Účinky barev

Korunní čakru otvírají a rozšiřují fialová a bílá. Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může vést k zážitku kosmické jednoty. Obsahuje v sobě spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení.

 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com