jin a jang

06.04.2015 15:02
Starověcí Číňané určili, že se celý vesmír skládá ze dvou doplňujících 
se principů či kvalit: jin a jang. Dále vymezili tři kategorie, do nichž tyto dvě esence 
proudí. Těmi kategoriemi jsou nebesa, země a lidé. Věnovali se intenzivnímu studiu, 
aby zjistili, jak s těmito vzájemně propojenými kategoriemi zacházet nebo je ovlivňovat, 
aby se zlepšil život, štěstí a osud člověka.
Tato analytická metoda popisuje všechny věci nebo fenomény našeho vesmíru 
jako neohraničené dvojice protikladů, jež jsou v neustálém propojení. 
Nic však není tvořeno pouze absolutním jinem nebo čistým jangem. 
Věci, které dovedeme do extrému, se v tomto bodě změní ve svůj protiklad. 
Jediné, co je stálé a trvalé, je změna.
Vše na světě, co existuje, má své polarity. 
U každé z nich převažuje ženská energie nebo mužská. 
Každá však zároveň obsahuje i element té druhé a společně tvoří jednotu. 
Obrazem tohoto stavu je monáda, kruh rozdělený vlnovkou na dvě části, tmavou a světlou, 
přičemž každá obsahuje v nejširší části malý kroužek části druhé.
Monáda nám říká, že ve chvíli, kdy jedna složka mohutní, potenciálně již obsahuje 
druhou, a ve chvíli, kdy dosáhne zenitu, v ni přechází. 
Tak se maximální jin mění v jang a maximální jang se mění v jin.
Pnutí mezi jinem a jangem se stává hybným momentem veškerého dění. 
Jsme svědky boje dvou protikladů, které se ale nemohou oddělit, 
neboť již obsahují zárodek druhého, koření jeden ve druhém. 
Snaha zvítězit končí přechodem do protikladu, maximální jin přechází v jin a naopak. 
 
Vzájemnou neustálou přeměnou těchto dvou kvalit vzniká 6 typů energií: 
vítr, teplo a žár, vlhko, sucho, chlad.
Projevem těchto šesti energií na naší fyzické úrovni je 5 prvků (hybatelů, činitelů): 
dřevo, oheň, země, kov, voda.
Pět prvků charakterizuje pohyb energie čchi v určitém stádiu jejího koloběhu - nejde 
o konkrétní materiální podstatu, ale o symbolické označení energetické vlastnosti čchi. 
Je to symbolické označení určité vibrace energie, které se ve fyzickém, 
neboli našem viditelném světě projevuje barvou, chutí, vůní, je přiřazeno orgánům, 
číslům, tvarům, zvukům, meditačním cvikům, ročním obdobím, světovým stranám. 
Grafickým znázorněním souvislosti těchto pěti prvků je pentagram - vyjádření vzájemných 
posloupností, vnitřní struktury a řádu přírody, které je základem udržení její rovnováhy.
 
 
Může existovat muž bez ženy? A levá strana bez pravé?
Samotný pojem zima má smysl v páru s pojmem teplo. Protiklady jin a jangu ilustrují vývoj všech věcí. 
Jin a jang představují dvě odvěké, protikladné, avšak zároveň i navzájem se doplňující síly, jimiž je prostoupen celý život. Symbolizují jednotu. Jin se spojuje s tmou, ženským počátkem, pasivitou. 
Jang s lehkostí, mužským počátkem, aktivitou. Tyto síly jsou na sobě závislé a vyjadřují kontinuitu života. 
V trigramech se energie jang zobrazuje nepřerušenou čárou  
a energie jin čárou přerušovanou.
Zde je příklad vzájemného proniknutí protikladných sil v přírodě: 
Měsíc vzniká ve tmě noci, potom však odstupuje a uvolňuje cestu vycházejícímu Slunci, 
které dává teplo a světlo. Chlad zimy ustupuje energiím jara a léta, které se zase ve své řadě ochlazují 
k podzimu a opět se mění na zimu. Ve všem je přítomen cyklus života a smrti a posléze nového života atd. Podobně jako kladné a záporné póly magnetu v sobě jin a jang sdružují dva protikladné začátky, 
které nemohou existovat odděleně. V místech, kde dochází k rozladění těchto dvou pohybujících se sil vesmíru, vznikne nestálost a nevyrovnanost, disharmonie. V čínské kosmologii jih symbolicky vyjadřuje energii jang. 
Léto, element ohně, poledne - i to jsou vyjádření jangu. Sever je symbolickým vyjádřením energie jin. 
Léto předchází podzimu. Slunce zapadá na západě....
Jaký vztah mají jin a jang k feng shuej?
Nemáme-li tyto síly uvnitř sebe sladěné, jejich nestálost má nežádoucí emocionální, materiální, duchovní 
a fyzické následky. Feng shuej pomáhá opravit energetický nesoulad a vytvořit harmonické a radostné prostředí. 
Symbolem harmonické jednoty sil jin a jang je znak tchaj-ťi: zobrazuje nekonečný cyklus dvou protikladných energií, které přecházejí jedna do druhé. Světlá část symbolu představuje jang s malým bodem jin uvnitř, 
tmavá část představuje jin. Symbol tchaj-ti ilustruje věčné vzájemné působení jin a jang.
Oba body uprostřed protikladných polí, představují spojovací centrum protikladů.
Vlastně nic není není naprostý jang (bílá) nebo naprostý jin (černá). 
Žádné štěstí není tak absolutní a žádné neštěstí tak chmurné, jak si to člověk ze své žabí perspektivy představuje. Pozitivní je živoucí a má vždy výhodu oproti negativnímu.
Podobně jako dvě strany mince představují jin a jang zákon přírody: nekonečnou a nepřetržitou změnu. 
Veškerý vesmír a vše v něm je od narození až po smrt v pohybu - v krásném propletení energií. 
Jin a jang se vzájemně hledají, aby se doplnili, cítí, že musejí být dva, a naše bytost potřebuje tento impulz 
i stimulaci, která mění těžké na jemné. V nitru se probouzí třetí síla, která je přešťastná, 
když nachází rezonanci a může sama překonat daný okamžik.
 
 
Jakýkoliv zásah do vyrovnaného harmonického systému vyvolá vždy poruchy 
projevující se v různých formách, například přírodní katastrofy, převraty, 
nehody, nemoci či smrt. V konečném důsledku skončí vždy nerovnovážný systém rozpadem. 
Tao filozofie proto doporučuje nezasahovat. 
Nezasahování však nemá nic společného s nečinností nebo pasivitou. 
Znamená spíše neprojevovat nadměrnou aktivitu, nedělat nic, co by protiřečilo přírodě 
a přirozenému řádu. Sem patří taoistická zásada nutnosti dodržování míry všech věcí. 
Každá přehnanost (vše přes míru, přílišné nebo předčasné) vede k vzniku 
nerovnovážného systému, jeho rozpadu a následně k obnově přirozeného řádu 
všech věcí. Taoisté věří, že když se situace vyhrotí do krajnosti, vždy se obrátí, 
spěje ke svému protikladu a nakonec souladu, rovnováze a harmonii.
Tao klade velký důraz na celistvost popisovaného systému a vzájemný vztah 
všech jeho součástí, vycházejících z nejvyšší nedělitelné skutečnosti. 
Země je zde součástí nebe, lidstvo součástí země a člověk součástí lidstva. 
Vzájemně se ovlivňují. Jsou odrazem jeden druhého a podléhají stejným zákonům,
neboť obdobné cykly, procesy a podmínky, jaké probíhají ve vesmíru či na zemi, 
existují v krajině, zahradě a též v lidském těle. Lidské tělo je tedy transformací 
vesmíru a jeho různé části mají své analogie ve všem, co je obklopuje, 
ve veškerém vnějším světe.
Uváděné vidění světa musíme dále doplnit o další hledisko, a sice o teorii souvztažnosti. 
Vychází z taoistické filozofie a tvrdí, že pokud má být jakýkoliv systém v rovnováze, 
pak každý systém nižšího řádu musí být rovněž vyvážený. 
Uvedené pravidlo platí v každé situaci, za všech okolností a v celém vesmíru. 
To znamená, že harmonie v jedné z jeho částí odráží a vytváří soulad v jiných částech, 
a to ve všech jeho rovinách. Znamená ovšem také, že nesoulad a disharmonie v jedné části 
systému vyvolává nesoulad ve všech ostatních. Všechny události se pak dějí v návaznosti 
jedna na druhou, propojeny energií čchi, bez ohledu na čas a prostor. 
Události nenásledují v řadě za sebou tak, jak jsme zvyklí usuzovat. 
Stačí změnit aktuální disharmonický stav dané části, původní příčina zmizí, 
a ve stejném okamžiku zmizí i nesoulad ve všech ostatních částech či rovinách 
celého systému. Cokoliv změníme ve svém těle nebo ve své duši, ovlivňuje nejen nás, 
ale také všechno lidstvo, zemi i vesmír. Každý náš nesoulad vyvolává nesoulad celého vesmíru. 
 
Naopak - jakákoliv změna v našem okolí vyvolává změnu 
nejen v celém systému a v našem organismu, ale též v naší duši, 
v situaci a vztazích, ve kterých se nacházíme.
Pečujeme-li o své prostředí, pečujeme o sebe a o celý vesmír. 
Odtud také vyplývá účinnost hlubinné terapie, kterou lze úspěšně ovlivňovat 
mnoho psychosomatických onemocnění. Zásah do energeticko-informačního
pole v dávné minulosti vyvolává okamžité změny v současných psychosomatických 
problémech. Naznačený způsob vidění univerzálního, celistvého systému lze najít 
i u jiných filozofických škol. Obdobné myšlenky jako Lao-c hlásal Herakleitos z Efesu. 
Zdůrazňoval, že tento svět nikdo nestvořil, vše plyne (panta rhei) 
a vše tvoří jednotný celek, obsahující vnitřní protiklady. 
Jednotné informační pole, jehož každý prvek až do subatomární úrovně 
obsahuje informaci o celku, využívají jasnovidní jedinci, 
kteří dovedou hledat vodu a určovat tzv. geopatogenní zóny, ztracené věci, 
předvídat budoucnost... 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com