každodenní feng shuej

06.04.2015 15:23
Ne vždy je lehké přetnout vadný řetěz nevědomosti obepínající rozum, protože je hluboko 
zakořeněna na úrovni známých vzorců chování a zvyků. Abyste aktivovali schopnost změnit se, musíte dělat to, co jste dříve nikdy nedělali, a přiznat si, že pohled, který nám byl vlastní, se může ukázat jako nesprávný.
Největší překážkou transformace je utvrzení v tom, že jste již dosáhli nezbytné úrovně vědomí. Nikdy na sobě nesmíte přestat pracovat, dokonce ani tehdy, až začnete přijímat energii hojnosti a rovnováhy. Pokud neupevníte docílené výsledky - a jejich upevnění se odehrává 
na mentální úrovni - velmi brzy o to, co máte, přijdete. Téměř veškeré lidské myšlení, ideje, emoce, touhy, slova i nálady jsou vyvolány vnějšími vlivy. Záchvěvy vědomí hrají hlavní roli 
v řízení vašeho života a chování. S pomocí mentálního feng shuej se snažíme přeorientovat vědomí, změnit navyklé reakce myšlenkové odezvy na projevy života - do světa vyššího vědomí na úrovni intuice.
Záporná energie ša je spojena s chudobou - to je důsledek nesvobodného myšlení.
Chorobný zvyk přemýšlet o sobě nekonstruktivně. Záporná energie je zakořeněna v zákoutích vědomí, vzniklých na základě dědičnosti a karmické zkušenosti, což znamená, že nám vlastně nejen vymyli mozky už naši rodičové, církev, škola, společnost, ale především jsme si ho vymyli sami. Od narození jsme se učili následovat některý vzorec chování.
Z nelibosti k okolnímu světu se pak rodí nespokojenost s naším místem v něm. 
Ideologie „to je můj osud a nemohu ho nijak změnit“ je zkomolením lidské touhy 
dojít ke štěstí. Život je v zásadě chápán jako kvalita, nikoliv jako měřitelná energie, 
ale přesto je plný životodárné energie čchi. Lidi, kteří jsou naplněni energií čchi, 
poznáte na dálku, ovšem totéž lze říci i o lidech, kteří ztělesňují destruktivní energii ša.
 Ale jaký má smysl snažit se rozšířit nebo zúžit vědomí, když je od počátku zanesené špínou? V rozšířeném znečištěném vědomí mentální špína pouze naroste a člověk, který se vznese 
nad svět s takovým znečištěným vědomím, vypadá jako bouřkový mrak 
a při nejvhodnější chvíli vylije na svět špínu svého rozumu.
 
 
Díváte-li se z okna domu na ulici, nezapomeňte si v duchu opakovat zářivá slova, 
jež vás naplňují radostí a štěstím. Vizualizace, které potlačují škodlivé vlivy, 
se musí stát součástí vašeho života. Umění transformace předpokládá nepřetržité spojení 
mezi vnějšími činy a jejich skrytými příčinami. Při vykonávání běžných činností, 
jako je příprava jídla, ukládání dítěte, úklid bytu, ranní cvičení, si v duchu neustále opakujte blahodárná tvrzení a dle možností upínejte své vědomí k pozitivním představám, 
aby k vám energie od začátku proudila nejen jako výsledek jistých speciálních praktik 
(jako projev vůle), ale aby její tok byl nepřetržitý jakoby sám od sebe. 
Jakékoli běžné skutky, které člověk vykonává, jsou podstatou činů neboli aktů. 
Ba co víc, jsou to skutky mysteriální, tajemné, které mohou energii odklánět stejně jako přitahovat. Nepřetržitá soustředěnost na čisté myšlenky, zejména na ty povznášející, 
vytváří na jemné úrovni hlubinný kód snímaný podvědomím a vyššími silami bytí. 
S jeho pomocí řídí blahodárné vibrace a koordinují jejich pohyb.
Každé jednání je vhodné podepřít kladným úmyslem. 
Týká se to především těch jednání, která jsou bezprostředně spojena s teorií feng shuej, 
jako například pohled do zrcadla, průchod vchodovými dveřmi, pohled z okna 
a tedy všechny výpravy za hranice vašeho obydlí. 
Tím vytváříte energetický štít, který vás ochrání před negativní energií vyskytující se vně vašeho domu. Práce s úmyslem je úplný obřad, 
sakrální rituál, při němž 
dochází k harmonizaci vědomí. 
Díky vnitřnímu obřadu, 
práci s vědomím, dosahujeme 
vnitřního harmonického stavu, 
který zanechává stopu ve všech vnějších činnostech. 
Tak směřujeme všechna svá přání a všechny úmysly do vnějšího světa a on nám 
na oplátku vrací v závislosti na vysílané energii. Především v tom je uchován veliký tajemný sakrální mechanismus práce vnitřního feng shuej, díky němuž dochází k přerodu člověka, který mechanismus ovládl. Plníte-li snadná doporučení, musíte ovládnout jejich obecný princip; pak už knihy o feng shuej nebudeme potřebovat. Sami dokážete v rámci osvojené koncepce vytvářet potřebné motivace a vizualizace. Například když se myjete, užitečně vizualizujete proudy hojnosti, které obtékají vaše tělo. Jestliže vykonáváte určitý akt, přemýšlejte o energetické očistě organismu. Při nejobvyklejších obřadech s ohněm vizualizujte oheň přání i očistný oheň, odkrývající před vámi nové horizonty. 
 
VODA
Představte si v duchu pohyb vodních toků. Vizualizujte si fontánu nebo vodopád. 
Probírejte se různými obrazy spojenými s vodou. 
Pohrajte si se svou myslí - vizualizujte akvárium a pozorujte pohyb rybiček. 
Voda reprezentuje ve své symbolické formě bohatství, ale v příliš velkém množství vody se utopíte.
MINCE
Vizualizujte mnoho zlatých mincí rozházených po domě. 
Představte si, jak stavíte nový dům a vtíráte do stěn zlaté mince.
ZRCADLO BOHATSTVÍ
V energetických vztazích jde o velmi silnou vizualizaci. Rozvěste v duchu po svém obydlí zrcadla různých tvarů a v paměti si musíte udržet to, co odráží, co potřebujete rozptýlit v prostoru.
SEZNAM PŘÁNÍ
Sestavte si v myšlenkách seznam neodkladných přání a potřeb. 
 
BŮH NEBO SYMBOL BOHATSTVÍ
Vytvořte si pro sebe boha bohatství. 
Tento obraz se stane strážcem vašich duchovních a materiálních pokladů. 
Mimochodem, ve slovanské tradici je samotné slovo Bůh, 
sloužící pro vyjádření vyšší duše, štěstí, příbuzné se slovem bohatství. 
Podívejte se do slovníku nebo encyklopedie mytologie na seznam bohů bohatství 
v různých kulturních a religiózních tradicích. 
Pokud nenajdete odpovídající zobrazení, proč si nevytvořit v duchu takového, jak ho vidíte svým vnitřním okem? Pro vyjádření vyšší duše, štěstí, příbuzné se slovem bohatství. 
ROSTLINY
Energii hýčkají a starostlivě o ni pečují. Ale ověřte si, že jste schopni mentálně podporovat jejich růst. 
Pokud použijete skutečné živé květiny, dejte je pryč při prvních příznacích vadnutí. 
Pravidelně jim vyměňujte vodu, nebo se rostliny místo v kondenzátor 
životodárné energie promění v energetického upíra. 
 
SVĚTLO
Prostor musí být dobře osvětlen. Nachází-li se ve tmě, blahodárná energie nepoteče. 
Rozum musí být vůbec jasný, čistý, naplněný světlem ducha. Temný rozum rodí temné myšlenky, emoce, proto nikdy nemůže dojít ke štěstí. Je nutné přijmout mentální obraz srdcem a plně se otevřít, 
aby bylo možné získat jasný dojem. Srdce je most mezi vědomím, myslí a tělem. 
Se srdcem naplněným láskou jsme schopni pojmout univerzální vědění o blahodárných vibracích rozkvětu, protože láska je základním stavebním kamenem vesmíru a bez jejích vibrací by veškerá tvořivost zanikla. 
Láska je materie, která bez ustání roste v rozvíjejícím se vědomí a obrací člověka k Božskému srdci. 
Je to neodmyslitelné právo a cíl bytí. Láska může být ve vědomí budována dobrou vůlí. 
Planeta Země je jedním z nejdražších kamenů v kosmu. 
Jde o největší božský dar člověku, protože celý vesmír je stvořen z lásky k člověku.
V lidském srdci plane oheň Božího přání, jenž je naplněn Božími kvalitami lásky, zdraví, 
hojnosti a tvůrčího potenciálu. Lidstvo rozvíjí novou formu existence a orientuje se na změny 
vědomí - tak, aby bylo co možná nejvíce naplněno Božím světlem.
Feng shuej je studium nebe a země ve spojení s lidmi, je to síla účinkující ve vesmíru, související 
s pojmem tao (cesta). Tao odráží přirozenou cestu, věčný rytmus vesmíru a cestu člověka omezeného existencí lidské rasy. Jako zakládající princip bytí představuje tao celistvost vycházející z rovnováhy. 
Je to harmonický svazek vzájemně na sebe působících protikladů a proces nepřetržitých, cyklických změn, protikladů, které se navzájem vyvolávají - podobně jako každoroční cyklus změny ročních období. 
Tradiční světové představy jsou založeny na přijímání přírody jako jednotného nekonečného toku 
vzájemné energetické spolupráce, a ne jako řady spolu nesouvisejících jevů. 
Vesmír se představuje jako vzájemné působení sil, jež mají schopnost se pod vlivem různých faktorů proměňovat. 
Model jin a jang symbolicky zobrazuje proces utváření pomocí vzájemného působení bipolárních sil. Východní mysl hovoří o intuitivním a logickém způsobu myšlení. 
Naopak od západu k nám proudí technický a vědecký pokrok. 
Základní předpoklad doktríny feng shuej spočívá v tom, že síly, jež ovládají cykly změn ve vnějším světě, 
se násobí v lidském těle, konkrétně v té části, kde je mozek. 
Právě  mozek je mikrosvětem odrážejícím makrosvět stvoření. 
Všechny věci se chápou jako energetické vzorce. 
 
Starobylý hermetický princip „co je nahoře, je i dole“ odráží názory, že vše na sebe navzájem působí 
a že tento systém vzájemných vlivů má vlastní příčinné spojení a svoji vlastní logiku.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com