psychosomatické a astrální zóny

06.04.2015 16:26

Psychosomatické a astrální zóny


 

Máte v některé místnosti strach, pocit tísně? 

Co jsou to psychosomatické zóny?

Jedná se o zóny – určitá místa nebo lokality, v nichž působí psychosomatické vlivy astrálního charakteru. Jsou úmyslně a nebo mimovolně vytvářeny mentální energií, vyzařovanou v tomto místě člověkem nebo více lidmi, zejména tam, kde docházelo k úmyslným rituálům (keltská, druidská obřadiště, čarodějnictví...) a nebo k častým hádkám a napětí a silným emocionálním stavům (nejvíce za války, při vážných nemocech). V daném místě vyzářená energie astrálního pole zanechá silný a trvalý otisk na jemněhmotné úrovni. Tento otisk je vázán nadále k místu nebo konkrétním předmětům, které se v tu dobu nacházely blízko. 

Pokud nastane událost, rezonančně se shodující s událostí zapsanou jako otisk, stává se spouštěčem (oživením) otisku a např. při určité náladě, strachu, se může aktivovat nějaké zjevení, protože kdysi procházející zde osoba měla velmi podobný silný emocionální náboj. 

Energetický otisk mohou poměrně snadno vnímat citlivější (senzitivnější) osoby, zatímco většina lidí má velmi nízkou míru vnímání na této úrovni a nedokáží většinu nálad různých míst rozlišit. Jedná se o rozdílné pocity, když vstoupíte na nějaké místo, ať je to jiná část lesa, louky, pozemku, a nebo konkrétní místnosti, půda nebo části sklepa objektu. 

Tyto psychosomaticky působící energie a jejich otisky se nachází na jemněhmotné úrovni a proto jejich účinek působící na jemněhmotné složky lidské bytosti běžně nevnímá každý člověk, není – li více senzibilní nebo k tomu trénovaný. 

Člověk si přirozeně vybírá místo ke složení stanu, nebo postavení domu takové, aby např. nebylo silně podmáčené, nevyskytovaly se tu silné větry nebo hejna komárů. Na základě tělesných smyslů si přirozeně vybere vhodnější místo – tělesně příjemné a chráněné před vnějšími extrémními vlivy. 

Obtížnější je pro málo senzitivní lidi vyhodnocení rizik spojených s výskytempsychosomatických astrálních zón, kterým by se měli vyhnout. Někteří lidé jsou citlivější a přesto taková vnitřní varování a pocity vědomě potlačují, i v případech, kdy jsou fyzické projevy a působení psychosomatických astrálních zón jasně patrné a oběti či svědkové těchto místních událostí sami sebe přesvědčují, že co sami slyšeli, cítili nebo viděli, se ve skutečnosti nestalo a je to jen výplod fantazie, myšlenka nebo noční sen. 

Lidé však mají nadále podvědomě zapsány jisté zkušenosti předchozích generací, kterými se řídí. Málokterý materialista, nevěřící na duchovní světy, by se vydal o půlnoci navštívit hřbitov. Vyhýbá se koupit i za výhodnou cenu auto, byt, dům po člověku, který zde spáchal sebevraždu. Nedokáže logicky odůvodnit své rozhodnutí ale odkáže se na své pocity. 

Dnešní hustě obydlená krajina nese nepřeberně stop a otisků z dlouhé minulosti. Různé kmeny a národy budovaly svá sídliště, obřadiště, pohřebiště, na jiných místech se zase bojovalo. Lidé se zabíjeli po tisících, plenili a bořili vesnice a města. Místa plná obětí a emocí, energetických otisků, které jsou po většinu trvání lidské civilizace spíše destruktivního – negativního charakteru, strachu, trápení a zklamání. To vše zanechává otisky a stopy, přímo ovlivňující charakter a kvalitu konkrétního místa a prostředí

Nejenom dlouhá minulost, ale také přítomnost, současné myšlení a vyzařování dnešních lidí, majitelů domů nebo nájemníků a sousedů nadále určuje charakter a patogenitukonkrétního domu nebo pozemku. Bohužel, dnešní společnost drží většinou člověka v nutné závislosti, ve strachu a kontrole na všech hmotných úrovních, aby sotva mohl uhájit své místo a uživit se a nebyl příliš zdravý. To je velice obsáhlé téma, kterému se obšírně věnuje například web >> objevto.blog.cz 

Charakter společnosti, novinové a televizní zprávy plné negace a vytváření strachu způsobují destruktivní myšlení a emoce lidí a pokud se tím někteří lidé ve své mysli obzvláště často a rádi zabývají (např. jak je vše drahé a „lepší to nebude“), svojí negací a přízemním smýšlením také vyzařují určitý druh energie, který zdraví a harmonii prostředí nepřidá. Nevědomky tak lidé vytvářejí silné psychosomatické zóny – bohužel působící destruktivně. Mentální otisky a myšlenkové formy samozřejmě odráží (zrcadlí) přesně charakter emocí zde projevovaných. 

Souhrnně se jedná o disharmonicky – patogenně působící charakter energií v daném prostředí. Každé prostředí a předměty, především z kamene a dřeva, nesou otisky a energetické vzorce událostí nedávných, ale i velmi dávných. Působení místa odpovídá zde prožívaným emocím lidí, kteří zde žili, smýšleli, nebo především něco výrazného prožili, zažili, vykonali a tak zanechali silný emoční náboj, někdy i zjevující se otisk své postavy (jakýsi hologram rezonující a oživovaný při strachu). Např. malíř prožívající určité emoční výkyvy při malování a nanášení vrstev na plátno, do těchto vrstev do obrazu ukládá a zamalovává energetické otisky. Ty se pak ještě i za několik století mohou projevovat a podle principů holografie promítat – projektovat zpětně před namalovaný obraz např. postavu onoho malíře. 

Mnohá negativní místa vytvářejí nepříjemné pocity stísněnosti a ponurosti. Některá místa vyvolávají i doslovná zděšení, když dochází díky astrálním otiskům a projevům až ke zjevování subjektů na hmotné úrovni, pozorovaných a vnímaných našimi vnějšími smysly. Zdrojem toho bývá množství extrémních emocí strachu a krutostí ve starém domě třeba za války. Dokud nedojde ke smíření, vypořádání, očištění, velmi nepříjemné pocity dále přetrvávají

Různá místa mohou být obydlena dušemi, které nebyly ještě převedeny (bludné duše, bloudící duchové) a ty obývají často hroby, nebo jsou zde vázány na uložené ostatky, nebo na místa a předměty a nábytek pozůstalých. Bývají převážně škodolibé až zlé povahy (jinak už by se tu nezdržovali). Také se stane, že duše nemá „dostatek energie odejít“ a nebo čeká na vypořádání či odpuštění. Na takových místech není radno se zdržovat, natož zde bydlet nebo pracovat. A ideální je provést očištění, odvedení, smíření, aby „duše došla pokoje“ ale také ono místo a lidé tam žijící. Jde o doslovný pokoj a zdraví a štěstí. 

Pobyt na takových místech lidem odčerpává životní energii – zdraví a vitalitu a vede k nemocem, rodinným problémům a psychické zkroušenosti. Spánek na takových místech je vysilující a člověk se probouzí v nedobré náladě s polámaným tělem, což se odráží do zbytku nového dne. Podobně jako psychosomatické (astrální) zóny působí spodní voda v podloží, nebo energetické pole nedalekého potoka či stoky, šikmo se promítající do vyšších pater blízké výškové budovy. 

Nedaleko nad Brnem se nachází na okraji vesnice kopec, v němž postavené domy nepřináší štěstí. Po desetiletí se tu opakují scenérie, kdy každý vztah a manželství se rozpadá, lidé si spolu nerozumí a kopec je lidmi označován jako zakletý nebo začarovaný. Nad kopcem je druidský lesík, v němž když jsem chvíli stál, těžkly mi nohy a místo ve mě vyvolávalo silné negace a rozčarování. Až když jsem popošel asi kilometr dál do jiných lesů, byl jsem během hodiny negací zbaven a postupně nabíjen nádhernou vitalizující a doslovně rozradostňující energií. Silně jsem si uvědomil důležitost výběru místa, kde člověk tráví čas a tím spíše, kde hodlá žít!!! 

Někdy se důvod a zdroj patogenity nachází přímo v materiálu, z něhož je dům postaven – hmota, jež nasává ze svého okolí auru činů, které se udály. Shodou okolností třeba otisk neštěstí v lomu, z něhož byly pak kameny (nejblíže neštěstí) vytěženy a použity pro stavbu nebo okrasu domu a pozemku. Někdy však je materiál domu „čistý“, i jeho obyvatelé, jde o novostavbu kde se neodehrály žádné tragické události, a přesto, v domě „straší“. Vysvětlení lze hledat i v architektuře a uspořádání domu, např. „podnikatelské baroko“. Některé tvary jsou energeticky výrazné – tlakové, napěťové, deprimující (opak harmonie a pokoje). Stejně vyladěné stavby i co se tvarů týče, samozřejmě rezonují s podobnými stavbami vzájemně. U několika takových objektů došlo k tomu, že na sebe svým charakterem navázaly síly a astrální bytosti. Těm tyto objekty plně vyhovovaly podobně, jako např. při bouřce na sebe bleskosvod přitáhne uvolněnou energii. Tito nezvaní astrální návštěvníci pochází z období skutečného baroka a protože jejich tehdejší bydliště byla odstraněna, přitahují je bydliště architektonicky podobná. 

Je třeba dávat pozor na vybavení a zařízení domu, nábytek, předměty a obrazy z bazarů, po jiných lidech a z pozůstalostí a na dary. Osobně jsem zažil v jednom brněnském bazaru starou skříň, kolem níž když jsme zezadu procházeli s mým kolegou, tak nás najednou tolik silně „mrazilo“, že nás to zastavilo a dívali jsme se odkud to jde (co je zdrojem). Při pohledu na jistou skříň nám to bylo hned jasné a na místě jsme ji okamžitě očistili a pocítili úlevu, i té skříně. Kolega měl k tomu poznámku, že snad v té skříni byly schovány mrtvoly, jak to bylo intenzivní. Jindy jsme byli požádáni manžely z Bratislavy, zda bychom nezkontrolovali jejich byt, protože se jim nedaří a nečekaně rychle se zhoršuje zdraví. Při ověřování stavu a hledání příčiny jsme si povšimli zvláštního negativně působícího tmavého předmětu z Afriky, nějaké kožené podobizny, kterou dostali manželé jako dar. Ihned jsme tu věc odnesli a vibrace prostředí začaly přirozeně stoupat zatímco onen předmět je držel dlouhé měsíce trvale velmi snížené a v disharmonii a dost možná tam byly ještě mentálně uloženy programy ne zrovna přejícího zdravého charakteru. Manželé dostali za úkol dar z Afriky zničit, spálit, aby si to někdo jiný z popelnice (a neštěstí) neodnesl domů. 

Velký pozor je potřeba dát na originální kultovní předměty, které si lidé vozí jako suvenýry. Z rezonančního hlediska nehraje roli vzdálenost (vysílače a přijímače). Z hlediska obsazení nebo vazby si jakýkoliv a zejména kultovní a obřadní předmět může nést s sebou nějakou energetickou formaci, nejen otisk události, ale energetickou, myšlenkovou nebo astrální formu, která se pak projevuje nebo „přejde“ na jiný předmět nebo i člověka. 

Někdo je méně vnímavý a vysměje se citlivějším, protože on se tam dobře vyspí, on tam nic necítí. To však neznamená žádné rozdíly v působení na živé organismy. Disharmonické energie špatně působí (destabilizují) každý živý systém, nehledě na jeho citlivost a vnímání. Škála negativních dopadů se neomezuje jen na špatný spánek nebo tělesné a duševní zdraví. Často se přenáší do rodinných a pracovních vztahů a na celkové prožívání a kvalitu osobního života. 

Někdy si člověk nosí původce svých obtíží s sebou a příčina nežádoucího stavu se nalézá v člověku, jenž místo obývá. Kam se pohne, tam jej následují i paraziti, třeba astrální formy a bytosti přicucnuté k auře, které na sobě dotyčný nevědomky na jemnohmotné úrovni hostí. Nejpodstatnější je, zda si člověk uvědomuje tento svůj problém a zda jej chce vyřešit. Mohou s tím také souviset „astrální kletby“, dávná uřknutí, zařeknutí, sliby a dohody. Je třeba očistit právě tyto souvislosti, potom se uzdraví i dům. Výborná je k tomu i diagnostická a očistná metoda Spiritual Responence Therapy. 

Krom hladových duchů, kteří obývají ponurá místa s temnou a nízkou energií, existuje spousta dalších jemněhmotných bytostí bez fyzických těl, které obývají místa podle vlastní přirozenosti a duchovní kvality. Jejich podstata jim dovoluje přežívat (projevovat se) pouze v rezonančně či charakterem odpovídajících zónách. 

Někteří „elementálové“ nebo astrální formy žijí jen několik sekund a jiné i několik století, jako je tomu u různě vytvořených klateb (zneuctění hrobky faraonů). Elementály a různé myšlenkové – jemněhmotné formy vytvářejí všichni lidé, aniž jsou si toho vědomi. Jsou to všechna přání, myšlenky, které lidé během dne vysílají do prostoru nebo cíleně k jejich příjemcům (i zaklení „kdo zase nechal otevřené ty dveře“ pak jde cíleně – právě k tomu, kdo teď nechal tyto dveře otevřené, aniž by bylo nutno jméno a další adresní detaily, pro vesmír je to zcela jasné – přece ten, kdo to udělal). 

Většinou jde o krátkodobé mentální útvary slabé intenzity, které se rozpadnou již za chvíli. Silnější emoční situace vyvolá silnější energetický náboj a formu (a projev a existenci) dané myšlenky. Ještě silnější jsou obřady, za účasti více lidí a ještě silnější za aktivní účasti více lidí stejně naladěných a společně rezonujících. Zákon rezonance prostupuje celým vesmírem a jeho jednoduchý princip se projevuje všude. Vrána sedá k vráně a stejné přitahuje stejné; jak nahoře, tak dole. To platí stále. Tušíte, jaké astrály bude přitahovat hospoda 5.cenové skupiny, nebo špinavé temné kouty starého nádraží. Půjdete se tam projít a přinesete si na své auře pár takových astrálních hostů? Není od věci se zamyslet, kudy člověk často prochází a kde tráví čas. 

Sluneční paprsky (životní prána; orgonové částice) dokáží ve značné míře „přezářit“ a eliminovat psychosomaticko – astrální záření. Astrální projevy jsou proto také četnější a intenzivnější až po západu slunce, až se setmí. Největší sílu mají od půlnoci. S prvním ranním rozbřeskem přichází postupně o svoji moc. Proto se právě v noci děje většina jejich působení – strašení lidí obyvateli astrálního světa. 

Lze tu rozlišovat dva rozdílné jevy. Jedním je projev živých astrálních bytostí s vlastní osobností a inteligencí. Tyto bytosti reagují na podněty a přizpůsobují se jim (po svém). Různé astrální patogenní zóny jsou jejich domovem (jsou k nim přiklety až do vyvázání se z nich za splnění časových nebo skutkových podmínek, nebo tyto zóny fungují jako časoprostorové brány, umožňující prostup a zviditelnění astrálních bytostí v našem světě. V druhém případě se jedná o bezduché nereagující programy, které se při určitých podmínkách (spouštěčích) samy spustí, aktivují, a opakují se mechanicky do vyčerpání síly jež mají k dispozici. Např. viděná postava se opakovaně objevuje v určitém místě odkud vychází stále stejným způsobem a po ujití pár kroků se rozplývá. 

Neodvedené duše chtějí často na sebe upozornit bez úmyslu škodit. Mnohé však chtějí vystrašit a některé i cíleně směřují svoji snahu k připravení člověka o život a tak získávají nového člena do svého záhrobního bratrství. Často se tak děje v noci i na přehledných úsecích silnic, kdy se zjeví postava vcházející do cesty před auto. 

Astrální bytosti a formy potřebují ke svému životu pránu – životní energii, kterou získávají z obětí svého působení – úmyslného nebo neúmyslného strašení. Dokáží mnohdy člověka i paralizovat a ten není schopen jakéhokoli pohybu nebo hlasu. Psát a radit zde, že v takové situaci je nejlepší se nebát a zachovat klid, je asi úsměvné. Snad ale pomůže uvědomění, že většinou se jedná o pouhé programy – projekce bez vlastního života a rozumu, a ve druhém případě o bytosti, které chtějí na sebe upozornit ale ne přímo škodit nebo útočit na život. 

Každopádně k projevu všech těchto astrálních záležitostí musí být určitý důvod a nebo spouštěč a z toho vyplývá, že provokující důvod lze zrušit, smazat, vyčistit. Především rozpuštěním ve Světle a lásce, což je vhodné včetně „odvádění“ duší ponechat opravdu zkušeným. Stejně tak i čištění prostor. Dříve se konalo pomocí např. kamenných menhirů, nebo smírčích kamenů, vsazených tam, kde došlo k úmrtí, aby se vyčistily případné astrální zóny toho místa, nesoucí onu silnou událost. Účinné jsou k čištění také drahokamy. Ty se bát použít okolo sebe určitě nemusíte, kdo např. cvičí jogu a má vysokou citlivost, uváží jen jejich množství, aby mu byly kameny příjemné a nepůsobily tlak a jiné projevy vychylující z rovnováhy. 

Psychosomatické astrální zóny a jejich projevy lze detekovat, lokalizovat a řešit. Jejich výskyt v domě často způsobuje nepříjemné pocity, tlak, mražení a další negativní somatické projevy, proto je důležité jejich existenci a vliv neopomíjetpřevzato: www.zony.vbrne.cz a také ze zkušeností autora publikace 
Astrální patogenní zóny – Pavel Conte, 2009

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com