teorie ham yu

06.04.2015 15:51

TEORIE HAM YU
učení jangové sféry
HAM = dostávat energii z nebeských těles • nebesa • vítr • feng
YU = spojovat zemi s vesmírem • jin • země • voda • shui

 

 


V průběhu tisíciletí se jednotlivé směry na Dálném Východě prolínaly a ovlivňovaly navzájem.
My se snažíme extrahovat z nich to, co nám pomůže osvětlit hlavní předmět našeho zájmu - člověka.
A na konci snažení nám vyjde
to nejdůležitější - odpovědnost každého z nás za svůj osud,
ale i za své zdraví a za své okolí.

Původní učení starých mistrů - HAM YU se tradovalo výhradně ústní formou.
Učení se předávalo pouze velmi znalým a schopným jedincům, s mimořádnou psychickou i fyzickou odolností.
Význam slova HAM z původního názvu nauky je dostávat či přijímat energii z nebeských těles,
YU pak spojovat zemi s kosmem. Zatímco v HAM mluvíme o energii, v YU vidíme hmotu.
Propojuje se nám zde jangová a jinová sféra.
Podle této nauky se veškeré dění odehrává pouze ve vztazích jinu a jangu,
z jejichž proměny vzniká šest energií a propojuje se v pěti prvcích.

Pro pochopení myšlení původních čínských lékařů je nutné se seznámit s jejich myšlením.
Základní hybnou silou všech úvah byla nemožnost kontaktu lékař – pacient.
V mnoha případech lékař, přestože za zdraví pacienta ručil vlastním životem, pacienta nikdy neviděl.
Jeho doporučení se mohla opírat pouze o výpočty, proto výpočty musely obsahovat detailní rozbor všech aspektů,
týkajících se pacienta, například neustále aktualizované rozbory energií času, prostoru a společenských jevů.
Teprve výsledek porovnání těchto výpočtů mohl přinést relevantní pohled na aktuální stav pacienta
a vést k opravdu přínosným doporučením.
Pro výpočty jsou stěžejní dva údaje. Údaj o stavu pacienta ve chvíli prvního nadechnutí
a údaje o aktuálním stavu energií v uvažovaném období.
Ve chvíli prvního nadechnutí je energetická výbava člověka ideální, přesně taková,
jakou si člověk vybral pro optimální zvládnutí úkolů pozemského života.
Výsledkem běhu života je posunutí od původního stavu a právě toto posunutí vyvolává disharmonii.
Úkolem terapeuta je toto posunutí formulovat a vést terapii tak, aby se pacient co nejdřív vrátil do původního stavu.


ČÍNSKÁ KOSMOLOGIE uvažuje o širších souvislostech třech herců (jinové sféry)
a tří pokladů (jangové sféry), světa bytí a nebytí. Nejdůležitějším aspektem
je výpočet určení času (data narození, doba vzniku...) a vyvození závěrů z tohoto údaje.
Výstupní údaj potom porovnáváme s dalšími známými veličinami
a získáváme tak zcela jedinečnou představu možností, které můžeme dál zpracovávat.
Získáme tak velmi mnoho informací o zamýšlených cílech a ovšem i jejich dopadech.
Základem života podle starých mistrů je porozumět sobě, svému okolí a dvěma našim průvodcům
v pozemském bytí - času a prostoru. Ve chvíli, kdy si porozumíme, ve chvíli, kdy se dokážeme navzájem pochopit,
žít s herci ve shodě; v tuto chvíli dosáhneme harmonie.
Konkrétní jedinec vstupuje na své pozemské pouti jinovým světem do dění Tří Herců – Času, Člověka a Prostoru
chvílí prvního nadechnutí. Tuto chvíli si vybíráme v bardu mezižití právě proto, že nám dodává takové energetické vybavení pro život,
jaké budeme pro splnění všech očekávaných úkolů potřebovat. V bardu si duše vybírá, kdy, kde a komu se má narodit; miminko to dopředu ví.
Byť by v jeho plicích proudil vzduch i uměle, přechází z jednoho světa do druhého.

ČAS - PRVNÍ HEREC je pro nás uchopitelný nejobtížněji.
Je jedním z představitelů hmotné, jinové sféry;
je tedy stejně hmotný jako člověk nebo jeho dům a z pohledu čínské kosmologie
se s ním pracuje stejně jako s ostatními dvěma herci. Ale z pohledu ostatních dvou herců
je nejjangovější, nejméně hmatatelný.
V čase působí různé cykly energií, které svým zrozencům, tedy lidem, narozeným v době jejich vlády,
vtisknou své vlastnosti a díky jim budeme schopni naplnit své poslání
(v akupunktuře například využíváme cyklus Otevření hmoty = biologické hodiny – čas otevření meridiánů).

ČLOVĚK - DRUHÝ HEREC a jeho vztahy jsou mimořádně důležité.
Každý člověk vstupuje do interakce se svým okolím mnoha způsoby.
Svými osobními energiemi, svým chováním či úmysly, svými vztahy s dalšími entitami (lidé, zvířata, věci...).
Víme, že ve sféře jinové se zdánlivé vidění nerovná skutečnému obrazu,
zatímco v jangové sféře se to, co je skutečné opravdu jako skutečné zjevně projevuje.
Svou pozicí v centru dění získáváme možnost vidět zdánlivé našeho světa - jinové sféry, jako skutečné jangové sféry
• čas a člověk
• člověk a člověk
• prostor a člověk - prostor je náš přítel a můžeme se s ním dohodnout na řadě věcí

PROSTOR - TŘETÍ HEREC. Další energie získáme od prostoru = kde se mám narodit - má to stejně určující vliv jako kdy.
Úlohou je nekrášlit prostor pro člověka, ale upravit člověka pro jeho životní prostor.
Tedy - pokud víme, že náš životní prostor, například náš dům má na nás nějaký vliv, a že tento vliv
v nás vyvolává disharmonii nebo přímo psychické či fyzické problémy a my tento prostor nemůžeme opustit,
využijeme například možnosti doplnění člověka o prvek, který prostoru chybí.

 

Cílem naší pozemské cesty je naplnění potřeby Univerza,
splnění našeho  úkolu.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com