trigramy úspěchu a štěstí

06.04.2015 15:00
V taoistickém pojetí je lidské tělo mikrokosmem, zmenšeným modelem vesmíru, 
v němž se odráží dění odehrávající se v celém kosmu. 
Taoismus označuje za prapůvodce všeho jednotu a stejnost. 
Neuznává Boha jako tvůrce všeho, a tedy ani nadřazenost ducha nad hmotou. 
Neexistuje v něm ani rozdělení světa na hmotu a ideu, subjekt a objekt, 
neboť vše tvoří absolutní jednotu, projevující se nekonečností různých podob.
Toto starobylé čínské učení, které studuje všechny aspekty života a činnosti přírody 
i člověka v jejich vzájemné působnosti, poskytuje doporučení o způsobu života a harmonii 
a rovněž pomáhá nalézt rovnováhu mezi člověkem a prostředím, jež ho obklopuje.
Jinými slovy je feng shuej umění žít v harmonii se sebou samým a se světem.
Jasně z toho plyne, že pod pojmem harmonie se zde rozumí vyvážená 
výměna energií mezi člověkem a přírodou.
Kdysi byl tento stav pro lidi přirozený a díky němu byli skutečně šťastní, 
zdraví a produktivní. Postupně se však od přírody začali vzdalovat, 
především kvůli stěnám svých obydlí, a většina lidí o tuto rovnováhu přišla.
Proto dnes většinou pouze sníme o bezoblačném štěstí, stoprocentním zdraví 
a vysoké produktivitě.
Pravda, každý je šťasten po svém. 
Někomu k naprostému štěstí postačí televize a milovaná pohovka...
Číňané považují za svou povinnost udělat vše pro to, aby dosáhli rozkvětu 
a blahobytu rodu a jsou přesvědčeni, že 
nejdůležitější ze všeho 
je umět si zařídit svůj život tak, 
aby se žilo co možná nejšťastněji, a tedy klidněji, 
zdravěji, bohatěji, blahobytněji a déle.
 
Trigramy úspěchu a štěstí
Trigramy symbolizují osm základních směrů a jsou spojeny se čtyřmi ročními
obdobími, pěti elementy a pěti aspekty života (láskou, sociálností, loajálností, 
spravedlností a moudrostí).
Všechny tyto kategorie se navzájem spojují pomocí elegantních numerologických formulí.
Samotný tvar trigramů je podobný nasměrování antény. 
Televizní antény, pokud jsou nasměrovány správným směrem, mohou přijímat 
mnohem jasnější obraz. Lidé mají v sobě jakousi zvláštní anténu pro příjem proudů 
hojnosti - je to epifýza (šišinka), jež je citlivá na tyto vibrace. 
Vnímá ty nejjemnější změny magnetického pole a  produkuje neurohormony, 
které řídí veškeré biocykly v našem organismu. 
Je-li orientována patřičným, správným směrem, zvyšuje schopnost 
organismu získávat silnější signály, které umožňují, aby celé tělo 
fungovalo mnohem účinněji. Na psychické a duchovní úrovni, 
nacházíte-li se v rovnováze s kmitočtem země,
otevírá epifýza příjmové kanály kosmických energií 
a zvyšují potenciální schopnost přitahovat vibrace úspěchu.
Kniha proměn je prvním pokusem staré Číny formulovat systém 
vědění na základě vzájemného působení protikladů. 
Vzorce energie a jejich transformace byly symbolicky 
zapsány v podobě přerušovaných a nepřerušovaných čar, 
které se nazývají trigramy a hexagramy. Staří Číňané se dívali 
na matematické vzorce vesmíru a představovali si je 
v podobě slovutné knihy I-ťing.
,,Jako součást přírody,” napsal psycholog Karl Jung, 
,,čeká, dokud nebude objevena”. 
Tak či onak, tato umělá abstrakce odpovídá skutečnému 
charakteru přírody. Působením trigramů kódujeme vědomí 
s pomocí předem zvolených matematických vzorců, 
jež působením na nejhlubší myšlenkovou činnost 
člověka inspirují a posilují ho ke vnímání 
nových úrovní reality.
 
Feng shuej tedy podněcuje ke strategickému a propojenému celostnímu myšlení. 
Člověk postupně pochopí, jak všechno se vším souvisí.
Princip, na němž se toto učení zakládá, spočívá v tom, že proudí-li energie volně 
přes prostor připravený k tomu účelu, začíná harmonizovat okolní prostředí.
Je mnoho forem, jak harmonie dosáhnout, feng shuej však pracuje s tím hlavním: 
s lidským vědomím. Vědomí pomáhá regulovat energetické a myšlenkové proudy, 
což harmonizuje duši, rozum i tělo. 
Pozměníme-li byť sebemenší částečku systému, změní se tím současně i celý systém. 
Bez propojeného myšlení se všechno jeví jako souhrn různých samostatných prvků, 
takže nemůžeme rozpoznat skutečnou celistvost. Propojené neboli ekologické myšlení 
nám pomáhá uvědomit si souvislosti a zpětné účinky, které se odvíjejí jak v našem 
individuálním životě, ta i na kolektivní úrovni. Feng shuej navíc napomáhá i rozvoji 
obrazného a symbolického (analogického) myšlení. Tak se rozšiřuje úhel pohledu a myšlení 
je celostnější a tím i více odpovídající skutečnosti. Neustále nás podněcuje rozvíjet 
svou vlastní intuici a brát vážně její tiché poselství. 
Při všem, co děláte, si počínejte uvážlivě a pozorujte pečlivě probíhající změny. 
Dbejte na to, kam směřuje vaše pozornost, vaše srdce, protože to utváří vaši budoucnost. 
Ať je tedy vaše budoucnost prospěšná a smysluplná pro vás i vaše okolí. 
Málokdo si uvědomuje, že žijeme v prostředí působení slabých i silných fyzikálních polí, 
která na nás působí nezávisle na naší vůli, a náš organismus je vnímá pozitivně i negativně, 
podle jejich charakteru a působení. 
Často si vůbec neuvědomujeme, že na nás můžou působit i velmi slabé energie, 
které je možné jen velmi těžko zaměřit. A přitom na náš organismus stále útočí energie 
geopatogenních zón, záření radonu, elektromagnetické pole Země a kosmu, rozvody 
elektrické energie, elektrostatické působení umělých hmot, elektromagnetický smog 
i tajemné působení energie tvarů. Každá čára nebo 90° úhel jsou zdroji záření, 
i když velmi slabého. Toto záření lidský organismus podvědomě vnímá, 
působí na člověka a ovlivňuje jeho zdraví. Různé formy, jako koule, pyramidy, čtverce, 
polokoule, působí jako různé typy rezonátorů energie kosmu, Slunce a energie kolem nás.
Podvědomě vnímáme slabá nebo silná pole, která působí na náš organismus. 
Individuálně zlepšují nebo zhoršují náš zdravotní stav, náladu, fyzično i duševno. 
Svět tvarů a barev je trvale v kontaktu s naším organismem. 
Je proto žádoucí, aby moderní věda věnovala více pozornosti těmto tvarovým fenoménům, 
neboť jich lze pozitivně využít např. v medicíně. 
I když samotný pojem tvarová psychotronika může vyvolat nevoli, údiv i rozpaky, 
přesto objektivně existuje, vztahy mezi tvarem a prostorem i energetickými vlivy probíhají. 
Číňané dospěli ke komplexnějšímu pohledu ochrany jedince: působení duševna, 
psychiky, tvarů a rozměrů, prostředí ve vztahu k hledání harmonie.
 
Intuitivní feng shuej je objevování energetického myšlení domu, čištění prostor 
pomocí přesouvání nábytku, osobních věcí a odblokovávání vnitřních traumat a bolestí. 
Feng shuej pomáhá uzdravovat tělo, mysl, ducha a dovoluje žít duši svůj vlastní život 
a uvědomit si tak svá skutečná přání. Tato metoda je psychicky náročná, nicméně velmi účinná. 
Pomáhá nejvíce u lidí, kteří ztratili životního partnera, či postrádají dlouhodobě svoje zdraví. 
Tato metoda nezaručuje navrácení ztraceného, ale znovuobjevuje vnitřní sílu, radost a tím umožňuje 
rychlejší adaptaci v životě a nastolení rovnováhy jak vnější, tak vnitřní.
 
 
 
Tvá podstata je kruh, musíš svůj život táhnout sám, odejdou přátelé, majetek a zbydeš ty, 
jako chudá kostelní myš, svatý obrázek zetlel – jsi zlý, pedantský, vysáváš, čistíš, krabičkuješ, skládáš. 
Ale dokud nepochopíš, že toho, čeho máš nejvíc je to, co nejméně chceš, začneš hledat, co ti chybí – ty sám, 
tvůj vlastní život, tvá vlastní přání. 
Zjistíš, že žiješ minulostí a proto moc fotíš, maluješ, abys zachytil prchavý moment tady a teď. 
Jenže moment tady a teď znamená žít od momentu k momentu.
V jeden moment jsme nahoře, šťastní, máme všechno, co jsme si přáli, ale pak začíná sláva hasnout a my se jí snažíme udržet, 
na cestě dolů ztrácíme své zdraví, své nervy, protože usilujeme o něco, co nejde přemoci – kruh života. 
Pak si prožijeme dno – bolestivé, prolévají se slzy, hořekuje se a pak dostaneme od života příležitost, novou příležitost začít žít nový život. 
Ale dokud nepochopíš, že tvá cesta nahoru má být dlážděna tvým vlastním uvědoměním, pro které se stáváš lepším člověkem, 
budeš stoupat vzhůru, abys opět všechno ztratil. Zjistíš, že žiješ jen penězi, je jedno, co dostaneš za práci, a v momentě, 
kdy už to pro tebe z nějakého důvodu není výhodné, kašleš na všechno a jdeš znovu za penězi. 
Život je krutý, ale není to bezúčelná krutost, dává ti možnost poučit se ze svých chyb a zkrátka začít žít v v harmonii.
 
 

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com