základní principy

06.04.2015 14:46
Feng shuej je naukou o tom, jak harmonicky utvářet své vnější prostředí a tím zpětně ovlivňovat 
sama sebe. Vychází z tisíciletých zkušeností čínských mudrců, kteří při pozorování 
přírody postupně odhalili a popsali zákonitosti utváření a vlivu prostředí. 
Podle nich ovlivňuje náš život poloha a rozčlenění prostoru bydliště nebo pracoviště, umístění všech předmětů, kterými se obklopujeme, a pohyb životní energie čchi. 
Když tato energie proudí prostorem harmonicky, působí pozitivně. 
Pokud obdobným způsobem probíhá tělem, bez blokád vyvolávajících nemoci, 
žije člověk zdravě, v souladu s přírodou (vesmírem) a může prožívat radost a štěstí. 
Smyslem feng shuej je dosažení správného uspořádání všech věcí 
a nastolení rovnováhy mezi tajemnými nebeskými silami, lidmi a předměty na zemi. 
Vytvořit synergické a vyrovnané prostředí, v němž všechny jeho součásti splývají 
v harmonický soulad. V mém pojetí je feng shuej systém a metoda, ale i způsob existence.
Umění Feng Shui nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání těchto energií 
a nasměrovat je ve prospěch člověka tím, že náš život uvede do souladu s nimi. 
Využívá se proto při stavbách a úpravách objektů spojených s naším životem - soukromým 
i pracovním. Je tedy mimořádně vhodné jak pro úpravy domů, bytů, zahrad, tak i pro kanceláře, prodejny, vzdělávací objekty apod. Prostě pro všechna místa, od nichž požadujeme, 
abychom se tam my nebo naši zákazníci cítili dobře.
Cílem Feng Shui je individuální přizpůsobení jednotlivých prostor s využitím starých čínských zkušeností ve snaze uvést jejich využití do souladu s energií okolního prostředí. 
Jedná se o komplexní systém principů a pravidel, která jsou vždy přizpůsobena na míru 
konkrétní osobě či skupině lidí, která bude dané prostory využívat.
 
K účinnému poznání feng shuej je nutné chápání naprosté jedinečnosti všeho, 
tzn. věcí, dějů, a také skutečnosti, že se vše neustále mění. 
Jak vyplývá z termodynamických zákonů, pohyb a změna znamenají život. 
Nečinnost pak rozpad a smrt. 
Proto také nemohou existovat absolutně správná trvalá řešení ani konečné odpovědi.
Setkání s feng shuej může pro mnohé z nás znamenat setkání s cizincem, 
který je nám sice vzhledem a určitými projevy blízký a podobný, 
a přece nekonečně vzdálený, podobně jako nějaký mimozemšťan. 
My se snažíme převést prakticky využitelné základy feng shuej do našich podmínek, 
do života evropského občana utvářeného odlišnou kulturou a jiným viděním světa. 
Tyto skutečnosti nemusejí být nepřekonatelnou překážkou, neboť pro všechny platí stejné zákony vesmíru, univerza nebo Boha. A abychom mohli poznatky východní filozofie využívat, nemusíme mít vždy dlouholeté zkušenosti, být stavitelem, bytovým architektem ani jiným odborníkem, disponovat přesnou diagnostikou a terminologií. Rozhodující je zájem, 
touha po změně či úpravě stávajících životních poměrů, snaha vcítit se do akutního problému a odvaha překonat navyklé způsoby myšlení. Čínské myšlení i typ písma vyjadřuje celostní, syntetické myšlení oproti evropskému analytickému. 
I systém chápání příbuznosti věcí a metafor a asociací je v čínštině zcela jiný... 
Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje poněkud na vedlejší kolej složku volní, etickou, která naopak má v čínských naukách preferované postavení. 
Dalo by se říci, že evropská filozofie je převážně racionalisticko-spekulativní, 
zatímco čínská je převážně praktická a možno říci intuitivní. 
K naději na pochopení odlišného vidění světa nás opravňuje skutečnost, 
že přes propastnou odlišnost čínského a našeho myšlení platí univerzální zákony vesmíru 
a přírody, které zde mohou být funkčním spojovacím můstkem.
 
Feng shuej je uvědomovaným způsobem života v systému, jehož jsme součástí. 
Proto klademe důraz na intuici, tzn. nejenom na bezděčné dodržování stanovených zásad, 
ale na jejich citlivé včleňování do konkrétních podmínek každodenního života.
Feng shuej má svá určitá pravidla, ale množství vzájemně se ovlivňujících činitelů
 a jejich variant je téměř nekonečné. Jejich harmonické uspořádání je jenom jedním z cílů, 
k nimž postupně spějeme. Jejich úplné dosažení přináší opětné splynutí s podstatou, 
z níž jsme vznikli a jejíž jsme součástí.
 
Feng shuej je uvědomovaným způsobem života v systému, jehož jsme součástí. 
Proto klademe důraz na intuici, tzn. nejenom na bezděčné dodržování stanovených zásad, 
ale na jejich citlivé včleňování do konkrétních podmínek každodenního života.
Feng shuej má svá určitá pravidla, ale množství vzájemně se ovlivňujících činitelů
a jejich variant je téměř nekonečné. Jejich harmonické uspořádání je jenom jedním z cílů, 
k nimž postupně spějeme. Jejich úplné dosažení přináší opětné splynutí s podstatou, 
z níž jsme vznikli a jejíž jsme součástí.
Jediným přijatelným měřítkem utváření harmonického systému 
je osobní zkušenost a pocity souladu či nesouladu. 
Máme-li pocit nesouladu vyplývající z prožívané osobní zkušenosti, rozeberme ji 
a hledejme příčiny. Pokud je objevíme a máme dostatečnou sílu, pak stávající stav změňme. 
Pokud však nemůžeme požadovanou změnu provést, svůj záměr opusťme a netrapme se tím. 
Bude-li to potřebné, jistě se v budoucnu vyskytne příležitost k jejímu uskutečnění. 
Vše a vždy přichází v pravý čas.
 
V taoistickém pojetí je lidské tělo mikrokosmem, zmenšeným modelem vesmíru, 
v němž se odráží dění odehrávající se v celém kosmu. 
Taoismus označuje za prapůvodce všeho jednotu a stejnost. 
Neuznává Boha jako tvůrce všeho, a tedy ani nadřazenost ducha nad hmotou. 
Neexistuje v něm ani rozdělení světa na hmotu a ideu, subjekt a objekt, 
neboť vše tvoří absolutní jednotu, projevující se nekonečností různých podob.
Toto starobylé čínské učení, které studuje všechny aspekty života a činnosti přírody 
i člověka v jejich vzájemné působnosti, poskytuje doporučení o způsobu života a harmonii 
a rovněž pomáhá nalézt rovnováhu mezi člověkem a prostředím, jež ho obklopuje.
Jinými slovy je feng shuej umění žít v harmonii se sebou samým a se světem.
Jasně z toho plyne, že pod pojmem harmonie se zde rozumí vyvážená 
výměna energií mezi člověkem a přírodou.
Kdysi byl tento stav pro lidi přirozený a díky němu byli skutečně šťastní, 
zdraví a produktivní. Postupně se však od přírody začali vzdalovat, 
především kvůli stěnám svých obydlí, a většina lidí o tuto rovnováhu přišla.
Proto dnes většinou pouze sníme o bezoblačném štěstí, stoprocentním zdraví 
a vysoké produktivitě.
Pravda, každý je šťasten po svém. 
Někomu k naprostému štěstí postačí televize a milovaná pohovka...
Číňané považují za svou povinnost udělat vše pro to, aby dosáhli rozkvětu 
a blahobytu rodu a jsou přesvědčeni, že nejdůležitější ze všeho 
je umět si zařídit svůj život tak, 
aby se žilo co možná nejšťastněji, a tedy klidněji, 
zdravěji, bohatěji, blahobytněji a déle.

 

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com