životně důležité orgány

16.09.2015 09:06

Starověký čínský přístup k poznání světa se neopíral o analytické zkoumání jednotlivých dějů, ale ve všem viděl jin-jangové proměny a variace základní substance Qi (energie). Přesto toto odlišné pojetí umožnilo určit podstatu dějů a charakter chování i těch nejsložitějších věcí. Pro popis velké rozmanitosti světa a projevů Qi stanovily další základní entity a to pět prvků, jako vnější projev yin-jangových poměrů Qi. Tuto diferenciaci Qi (energie) popsali v Učení o pěti prvcích Wu-sing. V západní literatuře se ustálil výraz pět prvků nebo pět elementů, jako paralela se starořeckým pojetím prvku jako základní stavební jednotky světa. Čínské slovo "sing" však znamená hýbat se, jednat. Jedná se tedy o pět hybných sil, které vzájemným spolupůsobením dávají vzniknout novým nezávislým formám existence. Jednotlivé prvky jsou jen projevem a výsledek interakce jinové a jangové složky Qi, které se nám navenek jeví jednoznačně a charakteristicky. Pět prvků tvoří - oheň, země, kov, voda, dřevo.

Toto pojmenování nám dává dobrou představu o jejich charakteru, přestože si je nemůžeme představovat jako např. hmotný kov nebo dřevo. Jejich pomocí popisují vznik světa, různorodost života na zemi, světové strany, střídání ročních období a co je nejdůležitější pro principy Tradiční čínské medicíny, popisují nimi člověka a celý organismus s jeho funkcemi a vzájemnými interakcemi.

Každému prvku je přiřazen životně důležitý orgán těla, který je tímto prvkem jednoznačně charakterizován.

·         Prvku oheň přísluší orgán Srdce, ve kterém stále hoří oheň lásky nebo jiné emoce.

·         Prvku zem přísluší orgán Slezina, která do našeho organismu doplňuje živiny.

·         Prvku kov přísluší orgán Plíce, které mají být čisté a mít jasný tón jako zvon.

·         Prvku voda přísluší orgán Ledviny, které odpovídají za přeměnu a vylučování vody.

·         Prvku dřevo přísluší orgán Játra, která má stejnou tendenci neomezeně se rozrůstat všemi směry jako kořeny stromu.

 

 

Tyto hlavní životně důležité orgány neexistují v těle odděleně, ale fungují ve společné závislosti jeden na druhém. Jejich energie se navzájem ovlivňují a tak se ovlivňují i ​​ve svých funkcích. Podle Tradiční čínské medicíny existují čtyři druhy vzájemných vztahů tvořících uzavřený kruh, ve kterém každý orgán ovlivňuje všechny ostatní a podílí se na udržení vzájemné velmi křehké rovnováhy. Dva z nich nazýváme konstruktivní - vztah rození a ovládací vztah, protože díky nim se vytvářejí podmínky pro vznik a trvání věcí a stavů. Druhé dva vztahy jsou vztah podmaňování a potlačování, které jsou destruktivní, protože narušují rovnováhu prostředí, organismu av konečném důsledku vedou k zániku.

Vztah rození má určitý systém a ten je dán v tzv. pentagramu pěti prvků. Jak se energie v rámci dne přesouvají jednotlivými orgány, tak se i orgány navzájem ovlivňují v tomto pořadí.

Dřevo (Játra) rodí oheň (Srdce) - oheň (Srdce) rodí zem (slezinu) - zem (Slezina) rodí kov (Plíce) - kov (Plíce) rodí vodu (Ledviny) - voda (Ledviny) rodí dřevo (Játra).

SRDCE se v Tradiční čínské medicíně nazývá vládcem všech orgánů. Toto jeho výsostné postavení souvisí s jeho druhou a to duševní funkcí. Vedle srdce "z masa a krve" zná TČM i srdce duchovní pod názvem Shen, které je sídlem psychiky a vědomí.Duch Shen je transformací Qi a krve a je základem života - odráží a reflektuje vnější svět. Podle taoistického učení se duch - vědomí Shen projevuje ve dvou kvalitativně odlišných úrovních. Ve vyšší podobě je všudypřítomnou kosmickou silou existující od počátku světa jako prapůvodní duch. Duch vědomí, které má na mysli TČM je "poznávající duch", je to naše vědomí a psychika. Proto je pro nás srdce tak důležité, předurčuje nás jako individuální osobnost.

Podle Učení pěti elementů Srdce náleží prvku oheň a náleží k němu párový orgán tenké střevo, dále cévy, obličej a jazyk. Podle TČM funkcí srdce je řídit krev a cévy. Co to v praxi znamená? Srdce ovlivňuje kvalitu a cirkulaci krevní tekutiny a ovlivňuje kvalitu a stav celého systému drah krevního oběhu - tepen, žil a vlásečnic. Pokud je srdce v dobré kondici a jeho Qi je harmonická, pak je krev kvalitní, má správnou konzistenci, cévy jsou pružné a průchodné. Jangové Qi srdce mu dává schopnost pulzovat a tím rozvádět krev po těle. Jinová Qi srdce je tvořena krví srdce. Proto, pokud je yin a jang v rovnováze, srdce je dostatečně naplněné krví a zároveň má dostatek hybné síly k tomu, aby vypudili krev ze srdce do cév. Tím prokrvuje a zároveň vyživuje všechny části těla.

Stav srdce se vybarvuje na tváři. Pokud je nedostatek Qi srdce, obličej je lesklá bílá. Pokud je nedostatek krve srdce, tvář je bledá bez barvy. Při zablokování se Qi srdce, obličej a rty vstoupí fialový vzhled. Velká horkost v srdci způsobuje, že tvář je červená až brunátna.

Vývodem srdce je jazyk. Pokud je nedostatek krve a jangu srdce, jazyk je měkký a velký. Pokud je oheň v srdci, špička jazyka je červená, citlivá až bolestivá a mohou se tvořit afty na jazyku. Pokud je přehrazením tok Qi srdce, jazyk má fialový odstín a objevují se na něm fialové tečky. Duševní porucha se projevuje ztuhlostí jazyka a neschopností artikulovat.

Citem srdce je radost. Jelikož každá emoce má být vyrovnaná, přílišná radost může zranit srdce. Tuto souvislost vnímáme i my a je vyjádřena příslovím "zbláznil se radostí". Možná znáte člověka, který se stále směje i bez příčiny. Ten má určitě problém se srdcem. Když takový člověk zemře na infarkt, většinou si lidé říkají "takový to byl veselý člověk, nic mu nebylo a najednou zemřel".

Tekutinou srdce je pot. To znamená, že silné pocení vyčerpává srdce. V počátečním stádiu, kdy je člověk mladý a příliš se potí při sportu, vyčerpává se hlavně jinová složka srdce. Ta není schopna ovládat jangovou a dochází k bušení srdce. Zvýšená aktivita jangové složky způsobí po čase jejího vyčerpání. Tím se oslabí i povrchová obranná Qi, póry na povrchu těla jsou otevřené, dochází k samovolnému pocení bez přiměřené námahy. Takto kolotoč nadměrného pocení, nejprve při sportu a později už bez příčiny, vyčerpá jinovou i jangovou složku Srdce av pokročilých stádiích se začnou projevovat typické srdeční onemocnění.

LEDVINY patří prvku voda. Ledviny jsou "kořenům jinu-jangu všech vnitřních orgánů" a "pramenem života". V ledvinách se uchovává veškerá vrozená životní síla a hmota, ze které se člověk rodí a žije a díky ní může sám plodit další potomstvo. Proto má přívlastek "prenatální kořen" a uchovává v sobě prenatální esenci Jing - základní substanci, ze které se formuje všechno hmotné. V díle Ling-shu se spojení muže a ženy popisuje následovně: "Když se setkají dvě duchovní podstaty Shen, jejich spojením se vytváří forma, která existuje již před zrozením těla a ní je (prenatální) esence Jing".

Ta je uložena v ledvinách. Pokud nám není dopřáno a nezdědil dostatečné množství prenatální esence, nemusíme ještě zoufat. Dobrou stravou se do těla dostává postnatální esence, která je vlastně esencí orgánů. Pokud orgány plně vykonávají své funkce, mají dostatek své esence a její nadbytek se uchovává v ledvinách. V případě potřeby je Ledviny opět redistribuuje do orgánů.

Druhou funkcí Ledvin je řízení vody - proces přeměny a pohybu tekutin od jejich vstupu do organismu až po vylučování. Jejich párovým orgánem je močový měchýř. Onemocnění Ledvin téměř vždy postihnou metabolismus vody a způsobují problémy s udržením vyrovnané vodní bilance v organismu.

Zajímavou funkcí Ledvin je řízení nasávání Qi. Přestože proces řízení dýchání zajišťují Plíce, nezbytná je i účast Ledvin, které ovlivňují pohyb vdechované Qi dolů, tedy nádech.

Ledviny řídí kosti, rodí tzv. dřeň, jsou spojeny s mozkem a řídí i zuby. Je to dáno tím, že esence Ledvin vytváří kostní dřeň a tak se podílí na růstu, pevnosti a zásobování kostí živinami.

Ledviny ovlivňují i činnost mozku, kterému TČM říká "moře dřeně" a tím i inteligenci člověka. Citát z knihy Su-wen říká: "Ledviny jsou jako mocný úředník, z nich se rodí schopnost a intelekt".

Kondice Ledvin se projevuje na vlasech. Ačkoliv čínské přísloví říká, že "vlasy jsou přebytkem krve", původ se připisuje esenci Ledvin, přičemž zase právě tato esence je zdrojem tvorby krve.

Vývodem Ledvin jsou uši a dva jinové vývody (anální otvor a močová trubice). S oslabením Ledvin souvisí například oslabení sluchu, hučení v uších až hluchota.

Citem Ledvin je strach. Z nich vyvěrají pocity strachu, obav a bázlivosti jako projevy dlouhodobého oslabení funkce Ledvin.Ale, na Ledviny ovlivňuje i prudké intenzivní působení děsu, šoku nebo úleku, při kterých se náhle oslabí pevnost Ledvin a může dojít až k úniku moči nebo stolice.

Tekutinou Ledvin jsou sliny. Proto často vidíme mladých chlapců na lavičkách plivat kolem sebe - mají ještě přebytek esence Ledvin. V systému rození prvků voda rodí dřevo, tedy jinak řečeno Ledviny jsou matkou Játra.

JÁTRA podle TČM uschovává krev, řídí průchodnost organismu a pohyb Qi v něm, tedy udržují přiměřenou uvolněnost a propustnost. Její párovým orgánem je žlučník, náleží k ní šlachy, vazivo, nehty a oči.

Duševní a emoční život je podle TČM jedním z projevů životní síly - esenciální Qi, která je vázána na krev. Protože Játra reguluje množství krve v organismu a řídí tok Qi v těle, promítá se její činnost do celkového duševního stavu člověka. Za normálních okolností, když si Játra řádně plní svou funkci zprůchodňovat vnitřek, pohyb Qi a krve je plynulý, Qi Jater vystupuje vzhůru spořádaně, není zahrazení ani utlačována, ale ani vznětlivá a vzbouření. Tehdy se i člověk cítí spokojeně a uvolněně.Pokud je Játra zahrazení, mechanismus toku Qi a krve je přehrazena, má to negativní vliv i na duševní stav, nastupují deprese, pochybovačnost, neveselá nálada, plačtivost, vzdychání, negativismus a co je zajímavé i pocit únavy a slabosti. Kromě toho se stagnace Qi a krve Játra projevuje i tvorbou hmotných útvarů po drahách Jater - myomy a cysty v pohlavních orgánech a prsou.

Pokud je průchodnost jangové Qi přílišná a stoupá vzhůru, může se to projevit podrážděností, nervozitou, hnevlivosťou, rozpínavé bolestmi hlavy až poruchami.

Játra má podle TČM přívlastek "vrchní velitel", protože z ní vyvěrají úmysly a vycházejí rozhodnutí.

Játra se spolupodílí na trávení. Pomáhá slezinu a žaludku s průchodností Stupava-klesavých pohybů Qi. Ovlivňuje jednak klesavých pohyb ze žaludku směrem ven z organismu a stoupání živin díky Qi Sleziny směrem vzhůru ke Srdci.

Podporuje tvorbu a vylučování žluči. Ta vzniká jako přebytek Qi Játra av určitých intervalech se vylučuje do dvanácterníku, kde neutralizuje kyselou potravu odchozí ze žaludku a podporuje peristaltiku střev.

Játra uschovává krev a řídí její distribuci do jiných částí těla podle toho, kde je právě zapotřebí. Při tělesné námaze do svalů, při pojídání do žaludku, při duševní práci do mozku.

Játra řídí šlachy a vaziva. Jejím úkolem je vyživit je tak, aby byly vláčné a pružné. Pokud je Játra nemocná, může se to projevit křečemi nebo tiky.

Vývodem Játra jsou oči. Řídí schopnost barevného vidění, průzračnost a pohyblivost očí. Pokud je málo krve v Játrům, způsobuje to rozmazané vidění nebo šeroslepost. Pokud je nedostatek jinu Játra, oči jsou suché, řežou a pálí.

Játrech náleží emoce hněvu. Hněv je velmi silný citový projev, který vyvolává disharmonii mechanismu Qi a podněcuje zejména jangovou složku. Ta žene krev vzhůru, prokrvuje horní partie těla zejména hlavu a oči, které tehdy zčervenají.

Tekutinou Játra jsou slzy. Při chorobných stavech Játra dochází k anomáliím toku nebo slzotvorby. Například vlhká horkost v drahách Játra vyvolává slzení za větrného počasí.

Játra odpovídá za všechny cyklické projevy organismu, proto na ní závisí i pravidelnost menstruace.

SLEZINA spolu se svým párovým orgánem žaludkem mají hlavní roli řídit trávicí procesy. Napomáhá rozkládat potravu a část z ní přeměňovat na jemnou esenci, která doplňuje krev a proto Slezina odpovídá i za tvorbu krve. Je zdrojem hybné životní síly a říkáme jí "postnatální kořen", neboť je zdrojem tvorby Qi a krve. Pokud je oslabena Slezina, oslabuje se trávení, snižuje se tvorba trávicích enzymů ve slinivce břišní, který TČM nevidí jako samostatný orgán a spojuje jeho funkci se slezinou.

Kromě tvorby krve, řídí ovládání krve, to znamená, že při oslabení Sleziny, se krev vylévá ze svého řečiště, může docházet ke zvýšené tvorbě modřin a protože ke krvácivým stavem.

Slezina řídí svalstvo a končetiny. Když je nedostatek Qi Sleziny, člověk má unavené končetiny a nejraději by ležel v posteli.Zároveň ubývá i svalové hmoty, člověk hubne.

Kondice Sleziny se projevuje na rtech a její vývodem jsou ústa. Například při akumulaci vlhkosti a horkosti ve středním zářiči je cítit v ústech sladkou chuť a sliny jsou husté a lepkavé. Oslabení Qi Sleziny se projevuje zvýšenou chutí na sladké jídla.

Citem Sleziny je nadměrné promítání - přemýšlení. Nadměrná psychická činnost oslabuje slezinu a vyčerpává krev. To v konečném důsledku způsobuje zapomnětlivost a roztržitost.

PLÍCE leží nad všemi orgány nejvyšší a tvoří nad nimi jakoby ochranný deštník. Protože se nachází blízko Srdce, má přívlastek "kancléř".

Funkcí Plic je regulovat Qi - přívod Qi do všech orgánů, dýchání, oběh krve a spolu s ní oběh ochrany a výživy, přeměnu a vylučování tělních tekutin. Jsou jakoby sprchou, která svlažuje všechny orgány a tkáně těla. Plicím se říká "dvorana všech cév", protože veškerá krev musí projít plíce, aby se okysličila a mohla jít dál do Srdce.

Plíce řídí pokožku a ochlupení.

Vývodem Plic je nos. Proto při napadení vnějším chladem se zablokuje Qi Plic az nosu začnou téct hleny.

Plíce řídí hlas, který má být silný a zvučný.

Citem Plic je smutek. Zármutek a žal, který je nadměrný nebo dlouhodobý, poškozuje Qi Plic. A naopak, pokud se člověk narodí s vrozenou slabostí Plic, bude ve svém životě náchylný oddávat se pocitům zármutku a žalu.

Tak jako Slezina nesnáší vlhko, zda Játra stísněnost, tak Plíce nesnášejí chlad a horko. Párovým orgánem Plic je tlusté střevo, do kterého se snaží organismus nasměrovat onemocnění namísto do Plic, aby je chránil.

Takto jsme si jmenovali základní charakteristiky pěti životně důležitých orgánů, jejich projevy na různých úrovních organismu a chorobné příznaky.

Podle příznaků, které se v souvislosti s jednotlivými orgány projevují, vědí terapeuti TČM předvídat budoucí problémy nebo onemocnění mnohem dříve než se projeví na fyzické úrovni a přivádějí pacienta k lékaři. Správnou diagnózou podstaty problému spolu s adekvátní léčbou podle principů TČM je možné předejít budoucímu onemocnění životně důležitých orgánů, které již přímo ohrožují náš život.

Prevence v pojetí terapeutů TČM znamená předvídat budoucí vznik onemocnění a harmonizací organismu předcházet jeho propuknutí.

Zdroj:   TCM Clinik

Kontakt

danuše zábranská příkrá 314
slušovice
76315
+420777088889 danusezabranska@gmail.com